POLITYKA JAKOŚCI

LABOSERWIS Sp. z o. o. ma za nadrzędny cel utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych i produkcji materiałów odniesienia.
Poprzez wdrożony i utrzymywany system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 i
PN-EN ISO 17034:2017 dążymy do ciągłego doskonalenia naszych wzorcowań i produkcji materiałów odniesienia, dla utrzymania silnej pozycji na rynku i spełnienia wysokich wymagań klienta.

REALIZACJA

Powyższe cele są realizowane poprzez:

• zapewnienie, że wzorcowania są zawsze wykonywane zgodnie z ustalonymi metodami z zachowaniem praw własności, bezstronności i poufności klienta gwarantującymi poprawność wyników,
• przestrzeganie praw klienta,
• stosowanie systemu zarządzania przedstawionego w dokumentacji,
• wykonywanie wzorcowań tylko metodami gwarantującymi poprawność wyników,
• przegląd polityk systemu zarządzania pod względem ich ciągłej przydatności,
• identyfikowanie na bieżąco ryzyk dla bezstronności laboratorium,
• planowanie i wdrażanie działań dotyczących ryzyk i szans. 

DEKLARUJEMY

Jako producent materiałów odniesienia działający zgodnie
z normą PN-EN ISO 17034:2017 zobowiązujemy się do:

• produkowania materiałów odniesienia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034:2017,
• wykonywania wszystkich czynności, które wspierają produkcję materiałów odniesienia, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018,
• zapewnienia, że cały personel związany z jakością jakiegokolwiek aspektu produkcji materiałów odniesienia zaznajomiony jest z dokumentacją jakości i stosuje polityki i procedury w swojej pracy,
• zapewnienia, że kierownictwo ciągle doskonali skuteczność systemu zarządzania i zobowiązuje się do dobrej praktyki profesjonalnej oraz jakości produkowanych materiałów odniesienia. 

Ankieta zadowolenia klienta

Państwa opinie i uwagi pozwalają nam na lepsze dostosowanie oferty do Państwa potrzeb oraz na podwyższenie jakości oferowanych usług.

Jako Prezes deklaruję swoje zaangażowanie w realizację polityki poprzez zagwarantowanie właściwej polityki profesjonalnej. Zobowiązuję kierownictwo laboratorium i producenta materiałów odniesienia do zachowywania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 17034 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania. Za nadzór nad realizacją polityki czynię odpowiedzialnym Kierownika ds. Jakości.

W imieniu całej załogi deklaruję, że niniejsza Polityka jest rozumiana, wdrożona, będzie stale aktualizowana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji w firmie oraz że cały personel laboratorium i producenta materiałów odniesienia związany z działalnością dotyczącą wzorcowań oraz produkcją materiałów odniesienia jest zaznajomiony z dokumentacją systemu zarządzania i stosuje politykę oraz procedury w swojej pracy.

Zbigniew Jaskólski, Prezes Zarządu