AKREDYTACJA

Najwyższa jakość oferowanych wzorcowań i produkcji materiałów odniesienia wykonywanych przez nasze Laboratorium potwierdzona została poprzez uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność Laboratorium została określona w zakresie akredytacji nr AP 137, a działalność Producenta Materiałów Odniesienia została określona w zakresie akredytacji nr RM 004, które dostępne są dla Państwa – Naszych Klientów na naszej stronie internetowej, możliwy jest również dostęp poprzez witrynę internetową Polskiego Centrum Akredytacji – www.pca.gov.pl

AP 137

RM 004

AKREDYTACJA, CZYLI?

Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2020 akredytacja jest to „atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”.

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

KORZYŚCI Z AKREDYTACJI

Jakie korzyści daje Państwu  to, że posiadamy akredytację PCA?

1

AKREDYTACJA PODNOSI WIARYGODNOŚĆ WYNIKÓW WZORCOWAŃ

2

AKREDYTACJA WPŁYWA NA WYSOKĄ JAKOŚĆ USŁUG ORAZ KOMPETENCJI PERSONELU

3

DZIĘKI AKREDYTACJI MOŻLIWE SĄ WIARYGODNE I PRECYZYJNE WYNIKI POMIARÓW

4

AKREDYTOWANY PODMIOT DOSTARCZA WIARYGODNYCH INFORMACJI, NA PODSTAWIE KTÓRYCH MOGĄ BYĆ PODJĘTE DECYZJE NP. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zakres akredytacji

Od 2010 roku Laboserwis posiada akredytację numer AP 137 Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Wzorcującego.

Od 2020 roku Laboserwis posiada akredytację numer RM 004 Polskiego Centrum Akredytacji dla Producenta Materiałów Odniesienia.

Podczas ostatniej oceny przeprowadzonej przez PCA, po raz kolejny zostały potwierdzone kompetencje Laboserwis w dotychczasowych dziedzinach. Ponadto nasze laboratorium uzyskało akredytację dla nowych obiektów.

ZAKRES AKREDYTACJI

Certyfikat Akredytacji

Nasze laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, co zostało potwierdzone uzyskaniem Certyfikatu Akredytacji nr AP 137, jak również wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, co zostało potwierdzone uzyskaniem Certyfikatu Akredytacji nr RM 004 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

CERTYFIKAT AKREDYTACJI